pefc-logoPEFC Eesti

EMSN tegevus

header certificazioni

 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu (EMSN) asutati mittetulundusühinguna 29. oktoobril 2001. aastal Eesti erametsaomanike initsiatiivil ja teiste sidusrühmade osavõtul.

Eesti metsasertifitseerimisskeemi üldine eesmärk on aidata kaasa säästva metsanduse põhimõtete rakendamisele Eestis. Skeemi elluviimine peab tagama PEFC nõuete järgimise metsade majandamisel ja tõendama puiduhankijale, et puit pärineb säästvalt majandatud metsast, ning kinnitama, et PEFC märgistusega puidu ja puidutoodete päritolu on võimalik tõendada tarneahela igas etapis.

EMSN-i tegevusteks on:

  • PEFC logode väljastamine;
  • Metsamajandamise ja tarneahela standardite uuendamine;
  • Suhtlemine rahvusvahelise PEFC-ga;
  • Huvigruppide koondamine;
  • PEFC turundamine ja tutvustamine;
  • PEFC sertifitseerimisskeemi tutvustamine avalikkusele;
  • PEFC teabematerjalide väljatöötamine ja levitamine.

 

EMSNi liikmed on:

MTÜ Eesti Erametsaliit

MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit

MTÜ Eesti Metsaselts

Eesti Maaülikool

Luua Metsanduskool

MTÜ Eesti Metsaüliõpilaste Selts

MTÜ Eesti Metsateenijate Ühing

MTÜ Eesti Metsatöötajate Ametiühing

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

MTÜ Eesti Looduskaitse Selts

BM Certification Estonia OÜ

 

 

Siit leiate EMSNi põhikirja.

 

EMSN lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist.

 

EMSNi 2018. aasta majandusaasta aruande leiate siit.

EMSNi 2017. aasta majandusaasta aruande leiate siit.

EMSNi 2016. aasta majandusaasta aruande leiate siit.

 

 

Loe PEFC kohta lähemalt trükistest:

Mis on PEFC? Kõige kiiremini leviv metsasertifitseerimise skeem maailmas.

PEFC: Puidupõhiste toodete vastutustundlik valik. Mida peab tarbija teadma PEFC-st?

 

 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu (EMSN) sai rahastuse projektile "EMSN kui elujõuline sotsiaalne ettevõte" KÜSK'i vabaühenduste 2019. aasta arenguhüppe taotlusvoorust.

Projekti eesmärk: Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu on elujõuline sotsiaalne ettevõte, kelle tegevus suurendab metsaomanike ja ettevõtete arvu, kes järgivad vabatahtlikult säästva metsamajandamise põhimõtteid ja / või toodavad oma tooteid säästvast metsamajandamisest pärinevatest materjalidest.

Projekt keskendub Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu kujunemisele elujõuliseks sotsiaalseks ettevõtteks eeldusena ühingu ühiskondliku mõju suurendamiseks. Projekti tulemusena suurenevad PEFC-sertifitseeritud metsamaa pindala ja tarneahela ettevõtete arv Eestis. Kokkuvõttes aitab projekti eesmärgi saavutamine ühekorraga suurendada nii EMSNi positiivset ühiskondlikku mõju säästva metsamajandamise edendajana kui ka tugevdada ühingut sotsiaalse ettevõttena.

Projekt viiakse ellu ajavahemikus 01.12.2019. kuni 31.07.2021. ning KÜSKi toetus on 24 982,80 eurot.

 

 

 

Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu arengustrateegia aastateks 2019-2030 ning tegevusplaani aastateks 2019-2022 väljatöötamist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) projekti nr AHE1_19-44 „MTÜ Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu arengustrateegia ja tegevusplaani koostamine“ raames. Projekt viidi ellu ajavahemikus 01.04.2019 kuni 31.07.2019 ning KÜSKi toetus oli 3970 eurot.